Celem projektu jest poprawa funkcjonowania dziecka we wszystkich jego sferach rozwojowych, kompensowanie różnic spowodowanych niepełnosprawnością poprzez kompleksową, ciągłą i wielospecjalistyczną terapię i rehabilitację, poprawa funkcjonowania rodziny poprzez wsparcie i naukę umiejętności radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej oraz umiejętność pracy terapeutycznej z dzieckiem.
Uczestnikami projektu są dzieci do 9 r.ż., posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, z opóźnieniem psychoruchowym lub ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością.

 

Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach konkursu nr 1/2018 pt. "Szansa-Rozwój-Niezależność"

 

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2022 r.

Liczba miejsc: 50

Wiek uczestników: 0 - 9 lat

 

Warunki rekrutacji:

 1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. Złożenie Formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 3. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku,
 4. Złożenie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach projektu ,
 5. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej
 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • trening umiejętności społecznych

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Zatrudnienie personelu realizującego projekt, opracowanie dokumentacji projektu, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu - kwiecień 2019
 2. Rekrutacja uczestników projektu - kwiecień-maj 2019 i w sytuacji posiadania wolnego miejsca w projekcie
 3. Opracowanie wielospecjalistycznej i kompleksowej diagnozy umiejętności funkcjonowania UP, opracowanie IPD - kwiecień-maj 2019 i każdorazowo po przyjęciu nowego UP,
 4. Realizacja IPD - prowadzenie zajęć z zakresu grupowego i indywidualnego wsparcia terapeutycznego UP - kwiecień 2019-marzec 2023
 5. Okresowa ewaluacja IPD - marzec, wrzesień i październik każdego roku realizacji projektu
 6. Promocja projektu - kwiecień 2019-marzec 2023
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu - zgodnie z umową

 

Szczegółowe informacje o realizacji projektu są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Wczesnej Interwencji w Potoku › owipotok.org.pl

 

Plakat Lepszy start szansą na niezależność