Program adresowany jest do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. W ramach programu ww. placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom z niepełnosprawnością będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami szkół specjalnych przysposabiających do pracy w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 r. - 31.08. 2019 r.

Wartość projektu: 27 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 27 500,00 zł

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  1. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne
  2. Zajęcia w ramach kół zainteresowań
  3. Zajęcia usprawniające.