Zarząd Koła PSOUU w Krośnie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi chorobami i kalectwami.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. ukończone studia wyższe,
 4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, zgodne z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),
 5. co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi chorobami i kalectwami,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
 7. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi chorobami i kalectwami,
 10. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i finansów publicznych, statutu PSOUU.

Wymagania dodatkowe:

 1. kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki lub pisemne zobowiązanie do uzupełnienia wykształcenia w przypadku zawarcia umowy o pracę,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Microsoft Windows, Microsoft Word, Internet),
 3. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność,
 4. obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 5. samodzielność i komunikatywność,
 6. umiejętność opracowywania planu finansowego,
 7. dobra organizacja pracy,
 8. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 9. umiejętność pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków programów krajowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu czynności kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie należy w szczególności:

 1. organizowanie i nadzorowanie pracy ŚDS z uwzględnieniem misji i celów statutowych PSOUU oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w ŚDS,
 3. przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych ŚDS,
 4. sporządzanie planów pracy merytorycznej i finansowej oraz ich realizacja,
 5. nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 6. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS, promocja ŚDS i pozyskiwanie uczestników, • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na zajęcia fakultatywne i funkcjonowanie placówki
 7. prowadzenie zajęć z uczestnikami ŚDS,
 8. współpraca z Urzędem Miasta Krosna, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie i innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań ŚDS.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. koncepcja funkcjonowania jednostki – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi chorobami i kalectwami,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
 7. kopia dowodu osobistego,
 8. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 10. zaświadczenie o stanie zdrowia,
 11. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Placówek PSOUU w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16, pokój nr 24, do dnia 10 grudnia 2012 r.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie na rozmowę kwalifikacyjną zaprosi wybranych kandydatów. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Przewodniczący Zarządu Koła
PSOUU w Krośnie
Grzegorz Bliźniak