Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Krośnie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 1530 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie (ul. Powstańców Śląskich 16).

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza.
 3. Wybór: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie ważności Zebrania.
 5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.
 7. Powitanie nowych członków Koła.
 8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Koła w roku 2023.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2023.
 10. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Głosowanie nad przyjęciem Uchwał i Wniosków.
 14. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin zebrania w tym samym dniu na godz. 1545.

 1. Celem umożliwienia członkom Stowarzyszenia udziału w Walnym Zebraniu w czasie jego trwania w budynku OREW zorganizowana zostanie opieka nad osobami z niepełnosprawnością. Ze względów organizacyjnych (zapewnienie odpowiedniej liczby personelu) prosimy o zgłoszenie udziału swojego dziecka w zajęciach opiekuńczych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2024 r. u kierowników placówek.
 2. Przed Zebraniem będzie możliwość uregulowania składek członkowskich za 2024 r.

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie zwraca się z prośbą o niezawodne przybycie. Obecność na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia daje możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, wybór przyszłych władz, a tym samym na rozwój Stowarzyszenia i przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.