Od 1 października 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, nr POWR.02.06.00-00-0064/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu pozwoli na dokonanie gruntownej analizy funkcjonującego systemu wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz przetestowania przed ostatecznym wdrożeniem zmian. Będzie to najbardziej efektywna metoda modyfikacji i dodania instrumentów pozwalających na pełną realizację założeń wspierania samodzielności i wybranej przez samą osobę z niepełnosprawnością aktywności, tworzenia warunków do pełnego udziału w życiu społecznym.

 

W ramach projektu:

  • zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań ustawowych rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, w wyniku której zostaną zaproponowane modyfikacje funkcjonujących instrumentów i zaproponowanie nowych instrumentów w ramach systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem również propozycji zasad finansowania, w tym: opracowanie standardów funkcjonowania WTZ, wypracowanie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • zostaną przeprowadzone konsultacje środowiskowe wypracowanych propozycji zmian z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy (w tym m.in.: osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego),
  • zostanie przeprowadzony pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, w tym projektu standardów funkcjonowania WTZ, wypracowanego standardu usług asystenckich oraz mechanizmu udzielania wsparcia na reprezentatywnej próbie ich potencjalnych odbiorców i realizatorów zakończonego raportem z pilotażu i rekomendacjami,
  • zostanie dokonana modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących instrumentów i proponowanych nowych instrumentów oraz proponowanego mechanizmu wsparcia w oparciu o wyniki pilotażu i rekomendacje oraz przedstawienie projektu zmian ustawy/aktów wykonawczych lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu,
  • zostaną przeprowadzone konsultacje środowiskowe wypracowanych zmian prawnych lub projektu dokumentu w zakresie standardu usług asystenckich z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy,
  • zostaną wypracowane, w oparciu o wyniki pilotażu oraz przeprowadzone po jego zakończeniu konsultacje, ostatecznego kształtu projektów rozwiązań prawnych, które będą mogły być wprowadzone do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w obszarze rehabilitacji społecznej oraz harmonogramu ich wdrożenia, lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu, i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami (kampania informacyjno-promocyjna upowszechniająca standardy),
  • zostaną upowszechnione standardy funkcjonowania WTZ poprzez regionalne warsztaty skierowane do przedstawicieli wszystkich WTZ.