Sukcesem osób z niepełnosprawnością intelektualną jak największa samodzielność życiowa

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej 10 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI), poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych obejmujących nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu.

Projekt dofinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs 1/2021 pn. "Sięgamy po sukces"

 

Termin realizacji: 1 września 2022 r. - 31 marca 2025 r.

 

Warunki rekrutacji:

 1. Ukończony 18 rok życia
 2. Posiadanie aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 4. Złożenie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa zajęciach projektu,
 5. Złożenie formularza zgłoszeniowego,
 6. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, w tym rehabilitacja ruchowa i terapia pedagogiczna, mające na celu m.in. wspomaganie samodzielności i zaradności życiowej, wspieranie w czynnościach codziennych, wsparcie w rozwoju pasji i zainteresowań.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w sposób ciągły, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), 8 godzin dziennie.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Zatrudnienie personelu realizującego projekt, opracowanie harmonogramu zajęć, opracowanie dokumentacji projektu, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu – wrzesień 2022
 2. Rekrutacja uczestników projektu - wrzesień 2022 i w sytuacji posiadania wolnego miejsca w projekcie
 3. Opracowanie diagnozy funkcjonalnej i IPD – wrzesień-październik 2022 i w sytuacji przyjęcia nowego UP,
 4. Realizacja IPD - prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych – wrzesień 2022-marzec 2025
 5. Okresowa ewaluacja IPD – marzec 2023
 6. Promocja projektu - wrzesień 2022-marzec 2025
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu - zgodnie z umową