Mieszkanie treningowe drogą do samodzielności i niezależności

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie Mieszkania Treningowego, w którym realizowane będą grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne, mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu.

Treningi mieszkalnictwa odbywać się będą w cyklu tygodniowym, wg ustalonego harmonogramu. Średniomiesięcznie projektem objętych będzie 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 

Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Termin realizacji: 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2022 r.

Warunki rekrutacji:

 1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 3. Złożenie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa zajęciach projektu,
 4. Złożenie formularza zgłoszeniowego,
 5. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu prowadzone są grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne uwzględniające:

 1. trening umiejętności dotyczący życia codziennego w tym:
  • samoobsługę w zakresie jedzenia, toalety, mycia, ubierania,
  • planowanie i realizacja zakupów
  • przygotowywanie posiłków
  • wykonywanie prac porządkowych.
 2. trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:
  • nawiązywanie kontaktów z ludźmi,
  • umiejętność bycia aktywnym członkiem grupy poza rodziną,
  • umiejętność pełnienia różnych ról społecznych oraz załatwiania spraw z nimi związanych,
  • orientacja w środowisku społecznym,
  • umiejętność organizowania sobie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem dnia i tygodnia ustalonym wspólnie z uczestnikami treningu. Treningi mieszkalnictwa odbywają się w cyklu tygodniowym, od poniedziałku od godz. 1500 do piątku do godz. 800.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Zatrudnienie personelu realizującego projekt, opracowanie harmonogramu treningów mieszkalnictwa, opracowanie dokumentacji projektu, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu - kwiecień 2019
 2. Rekrutacja uczestników projektu - kwiecień 2019 i w sytuacji posiadania wolnego miejsca w projekcie
 3. Opracowanie diagnozy dotyczącej stanu funkcjonalnej osoby z niepełnosprawnością, opracowanie IPD - kwiecień-maj 2019 i w sytuacji przyjęcia nowego UP,
 4. Realizacja IPD - prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych - kwiecień 2019-marzec 2022
 5. Okresowa ewaluacja IPD - wrzesień, marzec
 6. Promocja projektu - kwiecień 2019-marzec 2022
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu - zgodnie z umową

 

Plakat Mieszkanie treningowe drogą do samodzielności i niezależności