Mieszkalnictwo wspomagane szansą na aktywne i niezależne życie w społeczeństwie

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej 16 osób  z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) poprzez prowadzenie Mieszkania Wspomaganego, w którym realizowane będą grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne obejmujące nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu ONI, a w konsekwencji uzyskanie przez nie jak największej samodzielności życiowej.

 

Projekt dofinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Termin realizacji: 1 stycznia 2020 r. - 31 marca 2021 r.

Wartość projektu: 525 352,20 zł

Wartość dofinansowania PFRON: 493 000,00 zł

 

Warunki rekrutacji:

 1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. Złożenie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa zajęciach projektu.
 4. Złożenie formularza zgłoszeniowego.
 5. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu prowadzone są grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Grupowe zajęcia integracyjne sprzyjają poznaniu się uczestników, nawiązaniu więzi, ustaleniu harmonogramu zajęć, określeniu zasad i kontraktu, wyznaczeniu obowiązków. Grupowe zajęcia terapeutyczne obejmują:

 1. zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego - wspólne przygotowywanie posiłków (kolacja, śniadanie, napoje, desery), ustalanie menu, planowanie i realizacja zakupów.
 2. zajęcia porządkowe - m.in. mycie naczyń, mycie podłogi, zamiatanie/odkurzanie, segregowanie odpadów, pranie, prasowanie, segregowanie swoich ubrań.
 3. zajęcia poprawiające kondycję fizyczną - ćwiczenia na siłowni zewnętrznej, aerobic, gry zespołowe.
 4. imprezy okolicznościowe - wspólne obchodzenie urodzin, świąt okolicznościowych, poznawanie i kultywowanie tradycji, rozbudzanie uczuć patriotycznych.
 5. poznawanie najbliższego otoczenia - udział w życiu społeczności lokalnej, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej (sklepy, poczta, apteka, kino, kawiarnia).
 6. warsztaty umiejętności społeczno-komunikacyjnych - rozwijanie funkcji poznawczych, nauka współdziałania i zdrowej rywalizacji, komunikacja międzyludzka, unikanie zachowań ryzykownych i niebezpiecznych, elementy aktywizacji zawodowej, prowadzenie zdrowego stylu życia, nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 7. zajęcia rekreacyjne - odpoczynek przy muzyce, odpoczynek na świeżym powietrzu, spacery.

 

Wsparcie indywidualne odbywa się podczas wszystkich zajęć w zależności od możliwości i umiejętności uczestników projektu. Jest to asysta, wsparcie w formie praktycznego działania lub kierowania werbalnego, motywującego do wykonania określonych zadań. Indywidualne wsparcie odbywa się w szczególności podczas zajęć:

 1. czynności dnia codziennego - jedzenia np. nalewania płynów z dzbanka do kubka, jedzenie łyżką, widelcem i nożem, przygotowywanie kanapek i prostych posiłków, trening czystości: mycie twarzy, zębów, rąk, mycie całego ciała, wycieranie się, rozbieranie i ubieranie się, estetyczne i odpowiednie do warunków atmosferycznych, trening ekonomiczny - nauka planowania własnego budżetu, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, planowanie i realizacja zakupów.
 2. zajęć z zakresu gospodarstwa domowego i czynności porządkowych - nauka obsługi prostych narzędzi i urządzeń, utrzymania porządku w pokoju, szafie, łazience, kuchni, dbania o swoje rzeczy, ścielenie łóżka, zmiana pościeli, segregowanie brudnych i czystych ubrań, pranie i prasowanie,
 3. rozwoju osobowości i poczucia własnej tożsamości - nauka dokonywania wyborów i decydowania o własnych sprawach, poszanowanie konsekwencji, akceptacja swojej niepełnosprawności i ograniczeń, poznanie swoich mocnych stron,
 4. rozwoju funkcji poznawczych - stymulacja zmysłów, rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej, wydłużenie koncentracji uwagi, ćwiczenie pamięci, rozwój myślenia przyczynowo - skutkowego,
 5. wsparcia psychicznego w trudnych sytuacjach - rozmowa, towarzyszenie, indywidualne zajęcia redukujące stres.

 

Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem dnia i tygodnia ustalonym wspólnie z uczestnikami treningu. Treningi mieszkalnictwa odbywają się w cyklu tygodniowym, od poniedziałku od godz. 1500 do piątku do godz. 800.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Zatrudnienie personelu realizującego projekt, opracowanie harmonogramu treningów mieszkalnictwa, opracowanie dokumentacji projektu, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu - styczeń 2020
 2. Rekrutacja uczestników projektu - styczeń 2020 i w sytuacji posiadania wolnego miejsca w projekcie
 3. Opracowanie diagnozy dotyczącej stanu funkcjonalnej osoby z niepełnosprawnością, opracowanie IPD - styczeń-luty 2020 i każdorazowo po przyjęciu nowego UP,
 4. Realizacja IPD - prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych - styczeń 2020-marzec 2023
 5. Okresowa ewaluacja IPD - wrzesień, marzec
 6. Promocja projektu - styczeń 2020-marzec 2023
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu - zgodnie z umową.

 

Kolejny okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2021 r. - 31 marca 2022 r.

 

Plakat - Mieszkalnictwo wspomagane szansą na aktywne i niezależne życie w społeczeństwie