Projekt dofinansowany ze środków

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w ramach konkursu "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 

 

Termin realizacji: 6 maja 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

 

Warunki rekrutacji:

  1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  2. Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do projektu oraz zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa zajęciach projektu.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu prowadzone są grupowe zajęcia warsztatowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną obejmujące:

  • w kierunku samodzielnej aktywności - warsztaty zdrowego stylużycia i aktywności sportowo i ruchowej,
  • warsztaty samodzielnej aktywności - warsztaty kreatywności i rozwoju pasji i zainteresowań,
  • 1 spotkanie integracyjne - Dzień integracji.

 

Założenia projektowe realizowane są dwa razy w tygodniu (łącznie 62 spotkania), w godzinach 15:30-18:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie i w Potoku.

 

Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w kwocie 30.000,00 zł.