Asystent osoby niepełnosprawnej
- zagadnienia merytoryczne

 

Ważnym aspektem w rozwoju możliwości psychofizycznych i społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną jest zróżnicowanie opieki i wsparcia:

"Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wymagają wsparcia indywidualnie dostosowanego do ich możliwości i potrzeb, jednak wsparcie nie może przerodzić się w zastępowanie i decydowanie za kogoś, czy opiekę. Między wsparciem, a opieką istnieją zasadnicze różnice: wspieranie przejawia się w udzielaniu pomocy w samodzielności, natomiast opieka w powyższym rozumieniu polega na zastępowaniu. Wspieranie dotyczy działań niezbędnych i cząstkowych, wszystko co potrafi zrobić osoba z niepełnosprawnością pozostaje do jej samodzielnego wykonania, w przypadku opieki. Opiekun bierze na siebie odpowiedzialność za „słabszego”. Kolejną różnicą jest fakt, iż wspieranie nastawione jest na osobę, opieka natomiast na zadania. Wsparcie to przede wszystkim relacje partnerskie, zainteresowany może sam dokonać wyboru, jakie relacje najbardziej mu odpowiadają, a w przypadku opieki relacja to podległość. Ostatnią różnicą jest to, że wsparcie daje siłę, odwagę, przyczynia się do rozwoju, poczucia sprawstwa, niezależności, poprawy sprawności funkcjonalnej, natomiast opieka uzależnia i osłabia".

Krystyna Mrugalska, 2007, wykład niepublikowany

Konwencja wyznacza zakres zadań dla każdej osoby wspierającej osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Bez względu na formę wsparcia, jej czas trwania, możliwości finansowe, a także potencjał i trudności konkretnej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wsparcie musi opierać się na konwencyjnych zasadach równości, poszanowania przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, a także poszanowania jej niezależności.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych › pobierz publikację