Zlecanie zadań przez PFRON -
Konkurs "Kurs na samodzielność -
zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym"
(Konkurs 2/2016)
  1. Projekt pn. Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny - termin realizacji 1 kwietnia 2017 r. - 31 marca 2019 r.

    Celem projektu jest kompleksowa, wieloprofilowa pomoc małemu dziecku i rodzinie realizowana w formie specjalistycznych zajęć dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych.

    Ze wsparcia mogą korzystać dzieci w do 7 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Wymiar wsparcia terapeutycznego wynosi średnio 5 godzin tygodniowo. Zakres i intensywność oddziaływań terapeutycznych wynika z diagnozy i opracowanego na jej podstawie Indywidualnego Planu Działania.


  2. Projekt pn. Treningi mieszkalnictwa drogą do samodzielności i niezależności - termin realizacji 1 stycznia 2017 r. - 31 marca 2019 r.

    Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie ich rodzin.

    Treningi mieszkalnictwa odbywają się w cyklu tygodniowym. Średniomiesięcznie projektem zostanie objętych 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.