Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 26 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym ze względu na upośledzenie umysłowe, autyzm i chorobę psychiczną. W ramach projektu zostaną utworzone miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością w istniejących Zakładach Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Krośnie, a także utworzone zostaną dwa nowe działy produkcyjno- usługowe: produkcja i sprzedaż rękodzieła oraz produkcja i sprzedaż wyrobów cukierniczych. Działania objęte projektem umożliwią wzrost aktywności i zaradności życiowej, kompetencji społecznych, wzmocnienie samodzielnego funkcjonowania w środowisku zgodnie z osobistymi preferencjami i wyborami, wzmocnienie samoświadomości oraz poprawę zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WP
Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna
nr umowy o dofinansowanie RPPK.08.01.00-18-0004/18-00

 

Okres realizacji projektu: 1.06.2018r. - 31.12.2019r.

Wartość projektu: 2 286 406,95 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 943 445,90 zł

Wartość dofinansowania wkładu własnego ze środków PFRON: 114 320,35 zł

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie rozpoczyna realizację Projektu pt. "Zatrudnienie w ZAZ moją szansą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 26 osób z niepełnosprawnościami (13 kobiet, 13 mężczyzn) poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej działającym przy PSONI Koło w Krośnie. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. Wiek: kobiety 18-58 lat, mężczyźni - 18-63 lata
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) lub umiarkowanym (ze względu na upośledzenie umysłowe, schorzenie psychiczne lub autyzm)
  3. Zamieszkują na terenie jednego z powiatów: Krosno grodzki, krośnieński, brzozowski, sanocki, jasielski, strzyżowski.