Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie ich rodzin.

Treningi mieszkalnictwa odbywają się w cyklu tygodniowym. Średniomiesięcznie projektem objętych jest 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Termin realizacji: 1 stycznia 2017 r. - 31 marca 2019 r.

 

Warunki rekrutacji:

 1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 3. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie,
 4. Złożenie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach projektu

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu prowadzone są grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne uwzględniające:

 1. trening umiejętności dotyczący życia codziennego w tym:
  • samoobsługę w zakresie jedzenia, toalety, mycia, ubierania,
  • przygotowywanie posiłków,
  • wykonywanie prac porządkowych.
 2. trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:
  • nawiązywanie kontaktów z ludźmi,
  • umiejętność bycia aktywnym członkiem grupy poza rodziną,
  • umiejętność pełnienia różnych ról społecznych oraz załatwiania spraw z nimi związanych,
  • orientacja w środowisku społecznym,
  • umiejętność organizowania sobie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem dnia i tygodnia ustalonym wspólnie z uczestnikami treningu. Treningi mieszkalnictwa odbywają się w cyklu tygodniowym, od poniedziałku od godz. 1500 do piątku do godz. 800.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Zatrudnienie personelu realizującego projekt, opracowanie harmonogramu treningów mieszkalnictwa, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu - styczeń 2017 - marzec 2019
 2. Rekrutacja uczestników projektu - styczeń 2017 i w sytuacji posiadania wolnego miejsca w projekcie
 3. Opracowanie diagnozy dotyczącej stanu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, opracowanie IPD - styczeń 2017
 4. Realizacja IPD - prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych - styczeń 2017 - marzec 2019
 5. Okresowa ewaluacja IPD - czerwiec 2017, grudzień 2019
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu - zgodnie z umową

 

Aktualności projektowe: