Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług środowiskowych i opiekuńczych dla 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym i zamieszkałych na terenie M. Krosna i Powiatu krośnieńskiego. W ramach projektu zostanie utworzone mieszkanie wspomagane, w którym będą świadczone usługi wspierające pobyt w mieszkaniu w formie usług asystenckich, opiekuńczych, poradnictwa specjalistycznego i usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu obejmujące realizację treningów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Działania objęte projektem umożliwią wzrost samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wzrost aktywności i zaradności życiowej, kompetencji społecznych, wzmocnienie samodzielnego funkcjonowania w środowisku zgodnie z osobistymi preferencjami i wyborami, wzmocnienie samoświadomości. Udział w projekcie umożliwi osobom z niepełnosprawnością życie w środowisku lokalnym z zachowaniem prawa do podejmowania decyzji oraz zapobiegnie ich instytucjonalizacji w domach pomocy społecznej.

 

Projekt realizowany jest w ramach RPO WP,
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna,
numer konkursu : RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 1.04.2017r. - 31.12.2018r.

Wartość projektu: 1 034 550,00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 982 822,50 zł

Wartość dofinansowania wkładu własnego ze środków PFRON: 51 727,50 zł

 

 

Zobacz jak przebiega pobyt uczestników projektu w mieszkaniu wspomaganym w Potoku.

Przygotowaliśmy w tym celu › AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE