W dniu 4 listopada 2022 r. Zarząd PSONI Koło w Krośnie zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinasowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ w ramach pilotażu standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W ramach realizacji umowy PFRON przekaże środki finansowe w łącznej kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń WTZ oraz zakup wyposażenia.

Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Fundacją Jadwigi oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG

 

Logotypy

Logotypy