Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r. o godz. 930 w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16. W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin zebrania w tym samym dniu na godz. 945.

 

Celem umożliwienia członkom Stowarzyszenia udziału w Walnym Zebraniu w czasie jego trwania w budynku OREW prowadzone będą zajęcia dla dzieci rodziców uczestniczących w Zebraniu. Ze względów organizacyjnych (zapewnienie odpowiedniej liczby personelu) prosimy o zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach świetlicowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. u kierowników placówek.

 

Zarząd Koła PSONI w Krośnie zwraca się z prośbą o niezawodne przybycie. Obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia i daje możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, wybór przyszłych władz, a tym samym na rozwój Stowarzyszenia i przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:

 1. Otwarcie obrad. Wybór Prezydium Zebrania - Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza.
 2. Wybór: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie ważności Zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.
 6. Uroczyste przyjęcie nowych członków Koła.
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe wraz z bilansem z działalności Koła w roku 2018.
 8. Sprawozdanie z czteroletniej kadencji Zarządu Koła.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2018 wraz z wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 10. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań, przyjęcie uchwał.
 11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Koła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, przyjęcie uchwały.
 12. Ustalenie liczby członków Zarządu Koła PSONI oraz Komisji Rewizyjnej - przyjęcie uchwał.
 13. Informacja o trybie zgłaszania kandydatów do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, kandydatów na Elektora Koła i trybie głosowania.
 14. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, kandydatów na Elektora Koła.
 15. Przerwa.
 16. Wybory Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektora.
 17. Dyskusja oraz zgłaszanie wniosków. Głosowanie nad przyjęciem Uchwał i Wniosków.
 18. Ogłoszenie wyników wyborów.
 19. Zakończenie obrad.