Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zbiera dane do diagnozy sytuacji oraz potrzeb osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Zebrane z ankiet dane będą stanowić podstawę do podejmowania przez MOPR działań zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Prosimy rodziców/opiekunów zamieszkałych na terenie Krosna o wypełnienie ankiety.

 

› ANKIETA:
Diagnoza potrzeb mieszkańców miasta Krosna w zakresie usługi społeczne "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"