Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Krośnie przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a (dawna Bursa Międzyszkolna koło Naftówki).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza.
 3. Wybór: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie ważności Zebrania.
 5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła
 7. Uroczyste przyjęcie nowych członków Koła.
 8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Koła w roku 2013
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2013 wraz z oceną pracy Zarządu Koła za rok 2013.
 10. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 11. Czy osoby niepełnosprawne mogą mieszkać samodzielnie – prezentacja poglądów zebranych przez Self-adwokatów w placówkach PSOUU Koło w Krośnie.
 12. Wypracowanie stanowiska Koła na temat zmiany logo i nazwy Stowarzyszenia.
 13. Przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie utworzenia w Kole mieszkalnictwa wspieranego.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.
 15. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Głosowanie nad przyjęciem Uchwał i Wniosków.
 17. Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin zebrania w tym samym dniu na godz. 10.15. Przypominamy o obowiązku uregulowania składek członkowskich za rok 2013 oraz bieżących. Wpłaty można dokonać w księgowości Koła (Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16) lub podczas Walnego Zebrania u Skarbnika Zarządu Koła. Celem umożliwienia członkom Stowarzyszenia udziału w Walnym Zebraniu w czasie jego trwania w budynku OREW czynna będzie świetlica. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału dziecka w zajęciach świetlicowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2014 r. u dyrektora OREW – tel. 13/43 258 37.

Ze względu na wagę omawianych spraw oraz przyszłość naszych placówek - Zarząd Koła PSOUU w Krośnie zwraca się z prośbą o niezawodne przybycie. Obecność na zebraniu każdego członka Stowarzyszenia będzie wyrazem jego odpowiedzialności i troski o własne dziecko. Obecność na Zebraniu daje możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszania własnych wniosków dotyczących prowadzonej działalności, a tym samym ma wpływ na podejmowane decyzje oraz określenie kierunków działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.


Zarząd Koła PSOUU w Krośnie liczy na niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu Koła PSOUU w Krośnie